He doesn’t bite, he hits you

2461 Views

Él no muerde, te golpea